Kralemarko is a website about the history and folklore of Macedonia and the Macedonian people. Considering the turbulent past of this nation, here you will find notes and articles with details about the lives of Macedonians throughout the centuries, their traditions, their religion, their royal families, the wars through which the nation went through, its occupation and so on.

The history of this country clearly tells us that this country is much more experienced than most nations in the world. Either in times when being the biggest political and military force in the world or left ruined under the armor and regime of another, then flourishing country, its people managed to preserve what it has acquired over the centuries. Its key position on the Balkan Peninsula have made this country a creator of culture, science, philosophy, a guardian of religion, and all those qualities became a for many other world nations and cultures. Acknowledging this, many of these nations, especially neighboring, realize what a precious gem this country represents, turning it into a target of many ventures and endeavors to conquer and occupy it.

The name of this site is Kralemarko, after the legendary Macedonian king Marko. Here you will find interesting articles about him and the period in which the ruled. The most remarkable memorial about his existence left today is the notable fortress “Marko’s Towers” located near the town of Prilep in central Macedonia.

marko's towers

Browse to find many legends, stories, records, descriptions and articles about the traditions in Macedonia. This site is a restoration of the site, which used to operate from 2005 to 2014.


Kралемарко е веб страница за историјата и фолклорот на Македонија и македонскиот народ. Имајќи го во предвид турбулентното минато на овој народ, тука ќе најдете записи и стории со детални податоци за животот на Македонците низ вековите, нивните обичаи, религијата, нивните кралски фамилии, војните низ кои овој народ поминал, неговата окупираност и така натаму.

Историјата на оваа земја зборува за тоа колку е поискусна од повеќето нации во светот. Во времиња кога била светска политичка веле сила или пак останала разурната под оклопот на друга, тогаш земја во подем, нејзиниот народ успеал да го сочува она што го стекнал низ вековите. Нејзината клучна поставеност на балканскиот полуостров направиле од оваа држава, создавач на култура, наука, филозофија, чувар на религија кои претставуваат основи за многу светски култури. Црпејќи од неа, многу нации, а посебно соседните, сфаќаат каков скапоцен камен е оваа држава, претворајќи ја во мета на многу потфати за нејзино окупирање и освојување.

Името на овој сајт е Кралемарко, по легендарниот македонски крал Марко. Тука ќе сретнете статии посветени на него и на период и во кој владеел. Највпечатлив остаток од неговото постоeње денес е тврдината „Маркови Кули“ лоцирана кај градот Прилеп во централна Македонија.

Прелистајте за да откриете многу легенди, стории, записи, приказни и описи на традицијата на Македонија. Овој сајт претставува реставрација на сајтот кој беше во употреба од 2005 година до 2014 година.